BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3383/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục tạm nhập tái xuất 05 xe ôtô

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2008

Kính gửi: Công ty TNHH vận tải nội địa NamHải
(Đ/c: 35 Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 08NH-08/17 không đề ngày của Công tyTNHH vận tải nội địa Nam Hải về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

1) Căn cứ nội dung văn bản của Đại diện GO60 - Tập đoàn xeLAND ROVER (Vương quốc Anh) gửi các cơ quan hữu quan thì Công ty là đại diệnpháp nhân tại Việt Nam của Đoàn xe GO60 Tập đoàn xe LAND ROVER để làm các thủtục giao nhận, khai báo hải quan và vận chuyển 05 xe ôtô bằng xe tải từ cửakhẩu Lào Cai đến cửa khẩu Tây Trang sang lãnh thổ Lào, Tổng cục Hải quan đồng ýđể Công ty được thực hiện thủ tục tạm nhập 05 xe ôtô tại Chi cục Hải quan cửakhẩu quốc tế Lào Cai thuộc Cục Hải quan Lào Cai và tái xuất 05 xe ôtô tại Chicục Hải quan cửa khẩu Tây Trang thuộc Cục Hải quan Điện Biên, với điều kiện 05xe ô tô không thuộc Danh mục mặt hàng cấm nhập khẩu quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính Phủ và Công ty phải đảm bảo vận chuyển05 xe ôtô từ cửa khẩu Lào Cai đến cửa khẩu Tây Trang bằng xe ôtô tải, đảm bảocơ quan Hải quan thực hiện được niêm phong hải quan theo quy định.

2) Thời gian tạm nhập tái xuất 05 xe ôtô thực hiện theo đềnghị của Công ty tại công văn số 08NH-08/17 dẫn trên.

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cửakhẩu quốc tế Lào Cai và Chi cục Hải quan cửa khẩu Tây Trang để được giải quyếtthủ tục tạm nhập tái xuất nêu trên.

3) Công văn này thay thế công văn số 3325/TCHQ-GSQL ngày16/07/2008 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời Công ty biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu