VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3387/VPCP-KTTH V/v vốn để đầu tư xây dựng đường Keo Lôm-Tìa Ló, tỉnh Điện Biên

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tại văn bảnsố 239/UBND-NN ngày 20 tháng 3 năm 2008, ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tưtại văn bản số 2841/BKH-KTĐP < ngày 21 tháng 4 năm 2008, Tài chính tại vănbản số 4876/BTC-ĐT ngày 25 tháng 4 năm 2008, Giao thông vận tải tại văn bản số 2216/BGTVT-KHĐT ngày 08 tháng 4 năm 2008 về vốn để đầu tư xây dựng đườngKeo Lôm-Tìa Ló, tỉnh ĐiệnBiên, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí vốncho tỉnh Điện Biên trong kế hoạch năm 2009 để thực hiện đầu tư xây dựng đườngKeo Lôm-Tìa Ló.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnhĐiện Biên, các Bộ biết và thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP;- Lưu: VT, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy