VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3389/VPCP-KTTH V/v phạm vi địa bàn hoạt động Hải quan tại khu vực cửa khẩu Đắk Ruê, tỉnh Đắk Lắk

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (công văn số 1435/UBND-BG ngày 21 tháng 4 năm 2008), ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng,Bộ Công Thương trong cuộc họp ngày 16 tháng 5 năm 2008 tại Văn phòng Chính phủvề việc quy định phạm vi địa bàn hoạt động Hải quan tại khu vực cửa khẩu đườngbộ Đắk Ruê, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ýkiến như sau:

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liênquan và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nghiên cứu, đề xuất biện pháp xử lý cụ thểtrình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 6 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng Chính phủ;- PTTg Nguyễn Sinh Hùng;- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Kiều Đình Thụ. các Vụ: TH, NC, TTĐT;- Lưu: VT, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy