VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3389/VPCP-VX
V/v lùi thời gian trình Chính phủ dự thảo Nghị định.

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2007

Kính gửi: Bộ Y tế.

Xét đề nghị của Bộ Y tế tại văn bản số 469/TTr-BYT ngày 30tháng 5 năm 2007 về việc xin phép lùi thời gian trình Chính phủ dự thảo Nghịđịnh quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộphận cơ thể người và hiến, lấy xác, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiếnnhư sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Y tế về việc lùi thời gian trìnhChính phủ dự thảo Nghị định nói trên đến tháng 9 năm 2007. Yêu cầu Bộ Y tế chủtrì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng và hoàn thiện nộidung dự thảo Nghị định để trình duyệt đúng thời gian và quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Y tế và các cơ quanliên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng CP,
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ KTTH, TH, NC,
Website Chính phủ;

- Lưu: VT, VX (3).

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản