TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3393/TCHQ-KTTT
V/v truy nộp và quyết toán thuế nhập khẩu đã được miễn đối với nguyên vật liệu nhập khẩu tồn kho

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2004

Kính gửi:

Công ty Men thực phẩm Mauri - La Ngà
Huyện Định Quân-tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 70/2004/CV /MRLN ngày 22 thán 6 năm 2004 của Công ty Men thực phẩm Mauri - La Ngà về việc đề nghị hướng dẫn quyết toán và nộp thuế đối với phần nguyên liệu nhập khẩu miễn thuế còn tồn kho đến 30/4/2004; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thực hiện nghĩa vụ thuế đối với số nguyên vật liệu còn tồn kho: đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu các lô hàng nguyên vật liệu này để kê khai truy nộp số thuế nhập khẩu đã được miễn đối với số lượng nguyên vật liêu, bán thành phẩm nhập khẩu còn tồn kho đến 30 tháng 4 năm 2004. Căn cứ theo kê khai của Công ty, cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu ra thông báo thuế để Công ty thực hiện nộp thuế vào Ngân sách theo quy định.

2. Về quyết toán thuế nhập khẩu: Theo quy định tại mục III Thông tư số 40/2000/TT /BTC ngày 15 tháng 5 năm 2000 của Bộ Tài chính thì: Cục thuế các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm quyết toán việc sử dụng số nguyên liệu vật tư được miễn thuế nhập khẩu đưa vào sản xuất của doanh nghiệp. Do vậy, đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế tỉnh Đồng Nai để thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Men thực phẩm Mauri - La Ngà được biết, thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An