VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3395/VPCP-QHQT
V/v ký Hiệp định hợp tác ứng phó thảm họa giữa Việt Nam và Mông Cổ

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2007

Kính gửi:

- Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Ủy ban quốc gia tìm kiến cứu nạn tại văn bảnsố 247/UB ngày 11 tháng 6 năm 2007 về việc ký Hiệp định hợp tác ứng phó thảmhọa giữa Việt Nam và Mông Cổ, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với kiến nghị của Ủyban quốc gia tìm kiếm cứu nạn tại công văn nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quanbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc; Vụ: NC, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2). 14

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc