BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 340/BXD-KTTC
V/v: cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2008

Kínhgửi: Sở Tài nguyên và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 08/CCBM /TC-HC ngày 7/01/2008 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công trình vậtliệu xây dựng về việc xin đổi tên chủ sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tronggiấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 220/48Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh; Saukhi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 08/12/2004, Bộ trưởng BộXây dựng đã ban hành Quyết định số 1953/QĐ-BXD phê duyệt giá trị doanh nghiệpđể cổ phần hoá Công ty Tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng. Theo Quyếtđịnh này giá trị nhà ở và quyền sử dụng đất ở của văn phòng chi nhánh Công tyTư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng toạ lạc tại số 220/48 Đường XôViết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, diện tích81,8 m2 (Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 4577/SXDngày 18/05/2004 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh) đã được tính vào giá trịdoanh nghiệp để cổ phần hoá (Nguyên giá 627.097.100 đồng, giá trị còn lại341.245.344 đồng).

Thực hiện Quyết định số 135/QĐ-BXD ngày 25/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về giá trị doanh nghiệpnhà nước tại thời điểm bàn giao từ doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần.Công ty Tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng đã bàn giao toàn bộ vốn,tài sản, lao động, quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng côngtrình vật liệu xây dựng quản lý sử dụng theo đúng quy định của Pháp luật về cổ phầnhoá doanh nghiệp Nhà nước. Trong hồ sơ bàn giao, giá trị nhà ở và quyền sử dụngđất ở tại số 220/48 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thànhphố Hồ Chí Minh của Công ty Tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng đãđược bàn giao cho Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựngsở hữu và sử dụng. Như vậy, quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại số220/48 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ ChíMinh hiện đã thuộc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng.

Để tạo điều kiện cho Công ty cổphần Tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng ổn định và phát triển, Bộ Xâydựng, đề nghị Sở Tài nguyên và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh làm thủ tục cấpgiấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho Công ty cổ phầnTư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng tại số 220/48 Đường Xô Viết NghệTĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh./.


Nơi nhận
- Như trên
- CTCP Tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng;
- Lưu VP, Vụ KTTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng