VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3400/VPCP-QHQT V/v bổ sung Chương trình hỗ trợ thực hiện Chương trình 135-2 tại tỉnh Quảng Ngãi do Chính phủ Ôxtrâylia viện trợ

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi;
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2851/TTr-BKHngày 22 tháng 4 năm 2008) về việc phê duyệt bổ sung Chương trình hỗ trợ thựchiện Chương trình 135-2 tại tỉnh Quảng Ngãi do Chính phủÔxtrâylia viện trợ khônghoàn lại, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung thỏa thuận bổ sung giữa Chính phủnước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ôxtrâylia về Chương trìnhhỗ trợ thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2 tại tỉnh Quảng Ngãi.

2. Ủy quyền cho Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh QuảngNgãi ký thỏa thuận bổ sung nói trên với đại diện Chính phủ Ôtrâylia.

3. Giao Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục ủy quyềntheo đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- TTCP, các PTT (để b/c);- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: ĐP, KTN, TH;- TTĐT;- Lưu: VT, QHQT (3b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc