BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 341/TCHQ-KTTT
V/v: thời hạn nộp thuế.

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Cục Hải quan Hải Phòng
- Nhà máy đóng Tàu Sông Cấm
(47 Chi Lăng – Hồng Bàng – Hải Phòng)

Trảlời công văn số 170/HQHP-NV ngày 07/01/2008 của Cục Hải quan Hải Phòng, côngvăn số 05/CV ngày 8/1/2008 của Nhà máy đóng Tàu Sông Cấm về việc gia hạn thờigian nộp thuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để đóng vỏ tàu xuất khẩu.Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căncứ điểm 2.2.1.1, mục III, phần C Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của BộTài chính về hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Xét đề nghị củaCục Hải quan Hải Phòng, để tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất của Nhà máy cóthêm thời gian để hoàn chỉnh và giao hàng, Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quanHải Phòng kiểm tra hồ sơ liên quan đến việc kéo dài thời hạn và tình hình sảnxuất thực tế tại Nhà máy, nếu đúng theo đề nghị của Nhà máy đóng tàu Sông Cấmthì đồng ý áp dụng thời gian nộp thuế đối với vật tư, nguyên liệu nhập khẩuphục vụ cho việc đóng mới vỏ tàu xuất khẩu đối với các tờ khai theo danh sáchđề nghị của Cục Hải quan Hải Phòng tại công văn số 170/HQHP-NV nêu trên đến30/6/2008.

CụcHải quan Hải Phòng có trách nhiệm đôn đốc Nhà máy đóng tàu Sông Cấm thanh khoảnsố thuế nhập khẩu trong thời hạn nêu trên. Trường hợp quá thời hạn nếu Nhà máyđóng tàu Sông Cấm chưa nộp thuế hoặc thanh khoản xong thì ngoài việc bị xử phạtchậm nộp doanh nghiệp sẽ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định, đồngthời không được áp dụng thời hạn nộp thuế của đối tượng chấp hành tốt pháp luậtthuế đối với các trường hợp nhập khẩu vật tư, nguyên liệu sản xuất tiếp theo.

Tổngcục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT; KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An