BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3410/TCHQ-KTTT
V/v: giải tỏa cưỡng chế

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2007

Kính gửi:

- Cục Hải quan Bà Rịa –Vũng Tàu
- Công ty Côn Sơn COSIMEX
(890 Đường 30/4, Phường 11, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 141/CV ngày 02/06/2007 của Công ty Côn Sơn COSIMEX về đề nghị xem xét giải tỏa cưỡng chế trong thời gian chờ xóa nợ thuế truy thu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay, Công ty Côn Sơn COSIMEX đang có nợ thuế truy thu của các tờ khai năm 1996, 1997 tại Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu, trong đó: số tiền nợ thuế truy thu mặt hàng “Xe ô tô các loại” là 158.436.342 đồng, số tiền nợ thuế truy thu mặt hàng “Vải 100% Polyeste” là: 348.585.599 đồng; số tiền phạt chậm nộp thuế của các lô hàng hương liệu là: 1.268.291.793 đồng.

1) Đối với số tiền nợ thuế truy thu của mặt hàng “Xe ô tô các loại” và “Vải 100% Polyeste”, trên cơ sở báo cáo của Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu tại công văn số 1260/CHQ-NV ngày 11/06/2007 Tổng cục Hải quan đang kiểm tra và hoàn chỉnh hồ sơ để trình Bộ Tài chính xem xét xóa nợ thuế theo Thông tư 06/1999/TTLB-BTC-TCHQ ngày 15/01/1999.

2) Đối với số tiền phạt chậm nộp của các lô hàng hương liệu nêu trên, ngày 05/06/2007 Bộ Tài chính đã có Quyết định số 1962/QĐ-BTC về việc miễn truy thu thuế nhập khẩu theo Thông tư 06/1999/TTLB-BTC-TCHQ ngày 15/01/1999. Theo đó, đề nghị Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu xử lý miễn truy thu thu thuế và không tính phạt chậm nộp thuế theo quy định.

3) Về giải tỏa cưỡng chế:

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 63, Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 01/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

Trong thời gian chờ xem xét xóa nợ thuế đối với các lô hàng nêu trên, để giải quyết khó khăn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng cục Hải quan đồng ý cho Công ty Côn Sơn COSIMEX được làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa đến hết ngày 30/09/2007 với điều kiện:

- Ngoài số tiền nợ thuế truy thu của mặt hàng “Xe ô tô các loại” và “Vải 100% Polyeste” đang chờ xem xét xóa nợ. Công ty không có nợ thuế quá hạn, nợ phạt chậm nộp của các lô hàng khác.

- Các lô hàng mới phát sinh đủ điều kiện nhập khẩu; đồng thời phải nộp đủ thuế trước khi giải phóng hàng.

- Công ty phải có văn bản cam kết với Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu về việc chấp hành quyết định xử lý cuối cùng của Bộ Tài chính về số tiền nợ thuế truy thu mặt hàng “Xe ô tô các loại” và “Vải 100% Polyeste”.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu, Công ty Công Sơn COSIMEX biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Ngọc Túc