BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3410 TCT/DNK
V/v các xác định năm xét miễn, giảm thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 1273/CT-DN2 ngày 17/9/2004 của Cục thuế hỏi về việc xác định năm xét miễn, giảm thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Về việc áp dụng điều 13 Luật Kế toán:

Điều 13 Luật Kế toán quy định nhằm mục đích đơn giản bớt thủ tục hạch toán kế toán và quyết toán năm đối với những trường hợp có kỳ kế toán năm đầu và năm cuối quá ngắn (dưới 90 ngày) mà không làm ảnh hưởng đến kết quả SXKD và nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Đối với kỳ kế toán năm 2002 của Công ty Cổ phần Phú Minh Trọng không được áp dụng quy định tại Điều 13 Luật Kế toán vì Luật Kế toán có hiệu lực thi hành từ 1/1/2004.

- Về việc xét ưu đãi thuế:

Công ty được xét ưu đãi thuế theo Luật KKĐTTN, do đó, việc xét miễn, giảm thuế phải chịu sự điều chỉnh của Luật KKĐTTN và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Căn cứ theo quy định tại Điểm 1, Mục I, Phần C Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật KKĐTTN thì: “năm xác định các khoản được ưu đãi về thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này được tính theo năm quyết toán thuế”.

Trường hợp Công ty Cổ phần Phú Minh Trọng phát sinh thu nhập chịu thuế từ tháng 10/10/2002-thời gian dưới 6 tháng - thì Công ty được lựa chọn đăng ký năm bắt đầu áp dụng ưu đãi miễn, giảm thuế là năm 2002 hoặc năm 2003. Trường hợp Công ty lựa chọn năm bắt đầu được miễn, giảm thuế là năm 2003 thì phàn thu nhập phát sinh từ 10/10/2002 đến 31/12/2002 Công ty phải kê khai nộp thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến