BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3410/TM-XNK
V/v Nhập khẩu sản phẩm NK

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Công ty Liên doanh Nhà máy Bia Đông Nam Á

Trả lời đề nghị của Công ty Liên doanh Nhà máy Bia Đông Nam Á tại công văn số 47/SEAB-CV ngày 8 tháng 7 năm 2004 về nhập khẩu sản phẩm nhập khẩu nghiên cứu thị trường; Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Công ty Liên doanh Nhà máy Bia Đông Nam Á được nhập khẩu sản phẩm bán nghiên cứu thị trường với giá trị 50.200 USD (danh mục cụ thể kèm theo)

Hàng nhập khẩu phải chịu thuế nhập khẩu và các nghĩa vụ tài chính khác.

2. Lưu ý Công ty: việc sản xuất sản phẩm mới phải theo đúng quy định tại Giấy phép đầu tư và Quyết định số 58/2003/QĐ-TTg ngày 17 tháng năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam đến năm 2010.

Việc nhập khẩu thực hiện theo các quy định hiện hành.

Văn bản có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2004

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh

BẢNG KÊ HÀNG NHẬP KHẨU

Tên hàng

Số lượng nhập khẩu

Đơn giá USD

Thành tiền USD

1. Bia tươi Royal Stout Braught, thùng xeg 22,7 ml

1.000 keg

9. 000/keg

9.000,00

2. Nước giải khát hương bia Jody Sltandy lon 320 ml 24 lon/khay

7.000 khay

4. 00/khay

28.000,00

Trị giá

37.000,00

3. Thiết bị rót bia Draught Dispenser

12 bộ

250. 00/bộ

3.000,00

4. Thiết bị, phụ tùng máy làm bia tưới Cellar Stream Unit

12 bộ

850.00/bộ

10.200,00

Trị giá

13.200,00