BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 3415/TCT-CS
V/v xuất hóa đơn khi trao giải thưởng cho khách hàng tham gia chương trình “Đấu giá ngược”.

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2008

Kínhgửi: Cục Thuế TP. Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công vănsố 24/CV-2008 ngày 13/8/2008 của Công ty cổ phần di động Thiên Ngân hỏi về việckê khai và lập hóa đơn khi trao giải thưởng cho khách hàng tham gia chươngtrình “Đấu giá ngược”. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 6 Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/4/2008 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 quy định: “Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng đểkhuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ(sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu theo quyđịnh tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4/4/2006 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại) thì phải lậphóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyếnmại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền; dòng thuế GTGT không ghi và gạch chéo”.

Theo trình bày của Công ty cổphần di động Thiên Ngân thì: Khách hàng tham gia chương trình “Đấu giá ngược”sử dụng các mạng điện thoại (Viettel, Vinaphone, Mobiphone ..- gọi tắt là các telco)để nhắn tin đến đầu số “8x52” do Công ty sở hữu. Doanh thu của chương trình:“Đấu giá ngược” là lượng tin nhắn qua các mạng điện thoại, khi ghi nhận doanhthu, Công ty đã xuất hóa đơn GTGT cho các Telco. Mối quan hệ giữa Công ty vàcác Telco là quan hệ hợp tác phân chia doanh thu. Khi trao giải thưởng cho kháchhàng trúng thưởng, Công ty không thu tiền (giá khách hàng trả qua tin nhắn chỉlà căn cứ để Công ty xác định người trúng thưởng).

Căn cứ quy định tại điểm 6 Thôngtư số 30/2008/TT-BTC nêu trên, khi trao giải thưởng cho khách hàng trúng thưởngcủa Chương trình “Đấu giá ngược” thì Công ty cổ phần di động Thiên Ngân phải xuấthóa đơn, trên hóa đơn ghi“tên sản phẩm … là sản phẩm trúng thưởng Chươngtrình “Đấu giá ngược” không thu tiền; dòng thuế suất và tiền thuế GTGTkhông ghi và gạch bỏ.

Phần thưởng trao giải cho khách hàngđược ghi nhận là giá vốn và hạch toán theo quy định của chế độ kế toán hiệnhành.

Công ty cổ phần di động ThiênNgân có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với khách hàng trúngthưởng theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cụcthuế biết và hướng dẫn Công ty cổ phần di động Thiên Ngân thực hiện. Quá trìnhthực hiện nếu có vướng mắc đề nghị Cục thuế báo cáo Tổng cục để được hướng dẫntiếp.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- CTCP di động Thiên Ngân (256 Bà Triệu, TP. Hà Nội);
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương