BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 3416/TCT-CS
V/v thuế TNDN đối với tiền ký cược vỏ bình gas

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2008

Kính gửi: Công ty liên doanh khí đốt SàiGòn

Trả lời côngvăn số 01. 06/2008/EGS /DG ngày 19/6/2008 của Công ty liên doanh khí đốt Sài Gònvề chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tiền ký cược vỏ bình ga, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1Điều 80 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định:

"Điều80. áp dụng văn bản quy phạm pháp luật

1- Văn bản quyphạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm có hiệu lực. Văn bản quy phạm phápluật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang cóhiệu lực."

Công văn số 2088/TCT-CS ngày 2/6/2008 của Tổng cục Thuế căn cứ vào Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp để hướng dẫn việc xử lý về chiphí vỏ bình gas và tiền đặt cọc vỏ bình gas. Như vậy, căn cứ vào quy định nêutrên, việc xử lý về chi phí vỏ bình gas và tiền đặt cọc vỏ bình gas như hướngdẫn tại công văn số 2088/TCT-CS được áp dụng kể từ ngày Thông tư số128/2003/TT-BTC (tức là kể từ ngày 1/1/2004).

Theo hướng dẫntại công văn số 2088/TCT-CS ngày 2/6/2008 của Tổng cục Thuế nêu trên thì:Trường hợp hết thời hạn 5 năm kể từ khi ký hợp đồng mượn vỏ bình gas, kháchhàng không thanh lý hợp đồng thì số dư trên tài khoản tiền đặt cọc được xácđịnh là thu nhập khác của Công ty khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Sau khiCông ty đã kết chuyển khoản tiền đặt cọc vào thu nhập khác của doanh nghiệp,khách hàng mới thanh lý hợp đồng cho mượn vỏ bình gas thì Công ty hạch toánkhoản tiền phải trả cho khách hàng và các chi phí phát sinh khác vào chi phíkhi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Việc phân phốilợi nhuận cho các bên tham gia liên doanh thuộc quyền tự chủ của Công ty vàphải đảm bảo các quy định của pháp luật Việt Nam và cam kết với khách hàng.

Tổng cục Thuếtrả lời để Công ty được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương