VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3416/VPCP-QHQT V/v thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp với Đại sứ và các doanh nghiệp Đan Mạch.

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tài chính, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày 20 tháng 5 năm 2008, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủtướng Nguyễn Sinh Hùng đã có buổi làm việc với Đại sứ Đan Mạch và các doanhnghiệp Đan Mạch đang hoạt động tại Việt Nam. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng NguyễnSinh Hùng giao các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằmtháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc hoặc kiến nghị của các doanh nghiệp ĐanMạch, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 04 tháng 6 năm 2008,cụ thể như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độtriển khai thực hiện Dự án xây dựng cầu đường kết nối cảng Cái Mép với Quốc lộ51 để đảm bảo đồng bộ với tiến độ xây dựng cảng.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo về ảnh hưởngcủa đường ống nước thải của Nhà máy xử lý nước thải Lăng Cô (do Ngân hàng Pháttriển Châu Á tài trợ) tới Dự án khu nghỉ dưỡng Lập An và Lăng Cô tại Khu kinhtế Chân Mây - Lăng Cô - Thừa Lộc và đề xuất giải pháp khắc phục.

3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tưcó ý kiến về đề nghị của phía Đan Mạch về miễn thuế đối với các dự án được tàitrợ từ Chương trình phát triển Hỗ trợ doanh nghiệp (B2B).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng Chính phủ, PTT Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, KTN, KTTH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (02). 20

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc