BỘ NỘI VỤ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------

Số: 3417/BNV-TL
V/v chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên chức Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Bình Phước

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 2477/UBND-VX ngày 18/8/2008của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc áp dụng chế độ phụ cấp độc hại,nguy hiểm đối với viên chức Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh Bình Phước; saukhi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 12212/BTC-PC ngày 15/10/2008 vàBộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại công văn số 3563/LĐTBXH-LĐTL ngày03/10/2008, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Thoả thuận để viên chức làm những nghề, côngviệc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm nhưsau:

a) Mức 4, hệ số 0,4 áp dụng đối với viên chứctrực tiếp làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm sau:

- Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng cột ăng ten phátthanh, phát hình cao từ 100m trở lên.

- Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng máy phát hình,phát thanh FM có tổng công suất từ 40KW trở lên hoặc có tổng công suất từ 20KWtrở lên đặt trên núi cao trên 1000m.

b) Mức 3, hệ số 0,3 áp dụng đối với viên chứctrực tiếp làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm sau:

- Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng cột ăng ten phátthanh, phát hình cao từ 30m đến dưới 100m.

- Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng máy phát hình,phát thanh FM có tổng công suất từ 10KW đến dưới 40KW.

c) Mức 2, hệ số 0,2 áp dụng đối với viên chứctrực tiếp làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm sau:

- Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng cột ăng ten phátthanh, phát hình cao dưới 30m.

- Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị sảnxuất chương trình phát thanh, truyền hình.

- Sửa chữa, bảo dưỡng máy phát hình, phát thanhFM có tổng công suất từ 500W đến dưới 10KW.

- Lắp đặt, sửa chữa thiết bị phát thanh, pháthình.

- Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống cungcấp điện cho Đài phát thanh, phát hình và Trung tâm sản xuất chương trình.

- Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị ở cáctrạm phát thanh, phát hình vi ba trên núi.

- Vận hành thiết bị điều hoà trung tâm có côngsuất từ 10.000BTU trở lên.

- Vận hành thiết bị sản xuất chương trìnhtruyền hình.

- Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị trongtrung tâm thông tin (điều hành hệ thống server truyền dẫn, phát sóng)

- Quản lý kho băng tư liệu phát thanh, truyềnhình.

- Phát thanh viên đài phát thanh, truyền hình.

2. Thời điểm hưởng chế độ phụ cấp độc hại, nguyhiểm đối với các đối tượng quy định tại điểm 1 nêu trên được thực hiện kể từngày 01/10/2008.

3. Cách tính và nguồn kinh phí chi trả chế độphụ cấp độc hại, nguy hiểm quy định tại công văn này thực hiện theo hướng dẫntại Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thựchiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Uỷban nhân dân tỉnh Bình Phước thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG
Đoàn Cường