VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3417/VPCP-QHQT V/v Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng tiếp nhận viện trợ

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Bộ Y tế;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 5440/BTC-TCĐN ngày13 tháng 5 năm 2008) về việc Trung tâm chỉnh hình và Phục hồi chức năng thuộcSở Lao động-Thương binh vàXã hội thành phố Hải Phòng tiếp nhận viện trợ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm cóý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Trung tâm chỉnh hình và Phục hồi chức năng thuộc Sở Lao động-Thương binh vàXã hội thành phố Hải Phòng tiếp nhận lô hàng trang thiết bị phòng khám răng đãqua sử dụng chất lượng còn 80% do Tổ chức trẻ em là tất cả (Thụy Điển) việntrợ.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo đơn vịthụ hưởng lô hàng trên kiểm tra chất lượng thực tế của lô hàng trước khi đưavào sử dụng và lưu ý các ý kiến của Bộ Y tế nêu tại công văn số 3061/BYT-KH-TCngày 6 tháng 5 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- TTCP, các PTT (để b/c);- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính); TTCH và PHCN thuộc SLĐTB&XH Hải Phòng;- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: KGVX, TH;- TTĐT;- Lưu: VT, QHQT (3b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc