TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3425 TCT/DNNN
V/v áp dụng thuế GTGT

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Công ty Tu tạo và Phát triển nhà

Trả lời công văn số 700 TCKT-CTP ngày 6/9/2004 của Công ty Tu tạo và Phát triển Nhà về việc áp dụng mức thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng nhà để bán; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1; điểm 3.14 - Mục II - Phần B - Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì; Nhà của Công ty Tu tạo và phát triển nhà bán cho các hộ dân mua nhà tái định cư theo giá quy định của UBND thành phố Hà Nội không thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Trường hợp Công ty có khó khăn do giá nguyên vật liệu tăng, làm ảnh hưởng đến việc bảo toàn vốn, đề nghị Công ty làm việc với cơ quan chủ quản và UBND thành phố Hà Nội để có biện pháp khắc phục.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Tu tạo và Phát triển nhà biết, thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc