VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3435/VPCP-KGVX V/v tổ chức bắn pháo hoa.

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại văn bảnsố 160/BVHTTDL-VP ngày 17 tháng 01 năm 2008 về việc Ủy ban nhân dân tỉnh AnGiang xin phép tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp nhân dịp Lễ kỷ niệm 120 năm ngàysinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng và Lễ hội vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, căn cứ Quyết địnhsố 74/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổchức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán, một số ngày kỷ niệm của đất nước,của các địa phương và các ngày hội văn hóa, du lịch, thể thao, Phó Thủ tướngNguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang thực hiện theo đúngquy định hiện hành về việc tổ chức bắn pháo hoa, không tổ chức bắn pháo hoanhân sự kiện trên.

Văn phòng Chính xin phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao vàDu lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và các cơ quan liên quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính;- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: KTTH, ĐP, NC, TTĐT;- Lưu: VT, KGVX (03).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản