BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3436/TCHQ-KTTT
V/v: ân hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2007

Kính gửi:

Công ty TNHH ĐT&PT Công nghệ Quang Minh
(499 Trần Khắc Chân – Hai Bà Trưng – Hà Nội)

Trả lời công văn số 30/2007/CV-QM ngày 18/06/2007 của Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển công nghệ Quang Minh về ân hạn nộp thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Trên cơ sở tra cứu mạng quản lý rủi ro tại Tổng cục Hải quan ngày 20/06/2007 thì hiện nay Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển công nghệ Quang Minh không được ân hạn thuế do doanh nghiệp đã từng nợ thuế quá 90 ngày của các tờ khai: 7870/NKD ngày 13/12/2006 tại Chi cục HQ cửa khẩu cảng Hải Phòng KV I và 1542/NKD ngày 21/02/2006 tại Chi cục HQ cửa khẩu cảng Hải Phòng KV II (Cục Hải quan Hải Phòng).

Đối chiếu với quy định tại điểm 2.1, Phần A, Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan thì trường hợp của Công ty không được ân hạn nộp thuế là đúng quy định.

2) Theo quy định tại điểm 2.3, mục III, Phần C, Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính thì để được áp dụng thời hạn nộp thuế theo quy định doanh nghiệp phải có bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp, thời hạn nộp thuế thực hiện theo thời hạn bảo lãnh, nhưng không quá thời hạn quy định đối với từng trường hợp nêu tại điểm 2.2 mục III, Phần C, Thông tư 113/2005/TT-BTC .

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển công nghệ Quang Minh biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Hải Phòng;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Ngọc Túc