VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3436/VPCP-KG
V/v thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 5/9/2005 và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2007

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về việc thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 5 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1.Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương và nghiêm túc tổ chức thực hiện Nghị định của Chính phủ số 115/2005/NĐ-CP ngày ngày 5 tháng 9 năm 2005 quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ; hoàn thành và báo cáo việc phân loại các tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 30 tháng 7 năm 2007; sớm hoàn thành việc phê duyệt đề án của các tổ chức khoa học và công nghệ chuyển sang hoạt động theo hình thức tự trang trải kinh phí hoặc doanh nghiệp khoa học và công nghệ; sắp xếp, ổn định tổ chức và củng cố hoạt động của các tổ chức nghiên cứu khoa học hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách phục vụ quản lý nhà nước.

2.Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, đôn đốc việc xây dựng các văn bản hướng dẫn và báo cáo Thủ tướng Chính phủ các cơ quan chưa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình; tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 8 năm 2007 danh sách các tổ chức nghiên cứu khoa học hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách phục vụ quản lý nhà nước theo quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP.

3.Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ khẩn trương ban hành và phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, ban hành trước ngày 30 tháng 7 năm 2007 các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,
các Vụ KTTH, CN, NN, CCHC, ĐP
ĐMDN, TH, Ban xây dựng pháp luật,
Website Chính phủ;
- Lưu: VT, KG

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản