VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3438/VPCP-KNTN
V/v xử lý sau thanh tra tại Tổng công ty Miền Trung (COSEVCO)

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Xây dựng.

Xét báo cáo của Thanh tra Chính phủ tại văn bản số 547/TTCPngày 02 tháng 4 năm 2008 về kết quả thanh tra Tổng công ty Miền Trung; ý kiếncủa Bộ Xây dựng tại văn bản số 10/BXD-KHTC và số 11 BC/BXD, ngày 25 tháng 4 năm2008; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Thanh tra Chính phủ làm việc với Bộ Xây dựng và cáccơ quan quản lý Nhà nước có liên quan để xem xét, thống nhất những vấn đề còn ýkiến khác nhau; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 6năm 2008.

2. Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành vàcác ngân hàng liên quan xem xét, đánh giá hiệu quả của Dự án Nhà máy thép chấtlượng cao và thép hình COSEVCO để xem xét, quyết định việc tiếp tục hay dừngthực hiện Dự án; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- TTgCP, PTTg Trương Vĩnh Trọng, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);- Tổng công ty Miền Trung;- VPCP: BTCN, các Vụ: KTN, TTĐT, TH;- Lưu: VT, KNTN (3). LT. 15

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc