TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3443TCHQ/KTTT
V/v giải quyết thuế GTGT của các dự án ngành truyền hình Việt Nam năm 2000

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: - Đài truyền hình Việt Nam

Trả lời công văn số 729 THVN-QLCDA ngày 9 tháng 7 năm 2004 của Đài truyền hình Việt Nam về việc gia hạn thời gian thanh toán phần thuế GTGT đối với thiết bị nhập khẩu thuộc dự án đầu tư ngành truyền hình Việt Nam năm 2000, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để tránh ách tắc trong hoạt động kinh doanh XNK đối với các nhà thầu cung cấp thiết bị thuộc các hợp đồng nhập khẩu ký từ ngày 25 tháng 5 năm 2000 đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2001 thuộc dự án đầu tư ngành truyền hình Việt Nam. Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tạm thời không thực hiện cưỡng chế hoạt động kinh doanh XNK và không tính phạt chậm nộp số thuế GTGT phát sinh của thiết bị thuộc các hợp đồng nhập khẩu trong thời gian kể trên đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2004.

Yêu cầu Đài truyền hình Việt Nam và các đài phát thanh - truyền hình địa phương thanh toán phần thuế GTGT vào NSNN trước ngày 31 tháng 8 năm 2004, nếu không thực hiện sẽ cưỡng chế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Đài truyền hình Việt Nam biết và hướng dẫn các đài phát thanh - truyền hình địa phương thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An