ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 345/UBND-KH &ĐT
V/v đăng thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng địa điểm nghiên cứu lập và thực hiện dự án

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

Công ty TNHH kỹ nghệ lạnh ôtô Trần Quang
538, đường Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội)

 

UBND Thành phố nhận được hồ sơ, kèm theo văn bản số: 125/TQ07 ngày 04/11/2007 của Công ty TNHH kỹ nghệ lạnh ôtô Trần Quang về việc đềnghị chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập và thực hiện dự án Xây dựng Văn phònggiao dịch và trung tâm giới thiệu - bán sản phẩm điều hòa ôtô DANKO, thiết bị lạnh,máy móc cơ khí và trạm bảo hành sản phẩm tại xã Tam Hiệp và Vĩnh Quỳnh, huyệnThanh Trì, Hà Nội và ý kiến đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo thẩmtra số: 08/BC-KH &ĐT ngày 07/01/2008. Sau khi xem xét, UBND thành phố có ýkiến như sau:

1. UBND Thành phố đồng ý cho phép tổ chức đăng thông báo trênphương tiện thông tin đại chúng về địa điểm đầu tư dự án do nhà đầu tư đề xuấttheo quy định tại Điều 6 của Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 09/02/2007 quyđịnh về quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong quản lý các dự án đầu tưsử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

2. Báo Kinh tế & Đô thị, Văn phòng UBND Thành phố, Sở Kếhoạch và Đầu tư có trách nhiệm công bố, giới thiệu và tổ chức đăng tải thôngtin trên báo, Cổng giao tiếp điện tử của UBND Thành phố và trang thông tin điệntử của Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội. Kinh phí tổ chức công bố, đăng tải thôngtin được trích từ nguồn xúc tiến đầu tư năm 2008 Thành phố đã giao cho Sở Kếhoạch và Đầu tư.

3. Sau thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo mà không cóthêm nhà đầu tư khác quan tâm và đăng ký tham gia đầu tư tại địa điểm nói trên,UBND Thành phố sẽ phê duyệt chấp thuận cho nhà đầu tư nghiên cứu lập và triểnkhai thực hiện dự án tại địa điểm do nhà đầu tư đề xuất theo quy định. Trường hợpngược lại, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu có thêm từ mộtnhà đầu tư khác quan tâm và đăng ký tham gia đầu tư tại địa điểm nói trên, UBNDThành phố sẽ giao đơn vị mời thầu tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thựchiện dự án có sử dụng đất theo quy định của Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND củaUBND Thành phố.

UBND Thành phố thông báo để Công ty TNHH kỹ nghệ lạnh ôtô TrầnQuang được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Sở: KH&ĐT;
- Báo Kinh tế & Đô thị;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phí Thái Bình