VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3453/VPCP-KTTH
V/v kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng của Công ty dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất.

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2007

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Văn phòng Chính phủ nhận được công văn số 3635/BGTVT-KHĐTngày 13 tháng 6 năm 2007 của Bộ Giao thông vận tải gửi Thủ tướng Chính phủ vềviệc chủ trương kinh doanh siêu thị miễn thuế và trò chơi điện tử có thưởng củaCông ty dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO); Văn phòng Chính phủ cóý kiến như sau:

Về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng của Công ty SASCO,Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại các công văn số 4467/VPCP-QHQTngày 12 tháng 9 năm 2003 và số 4471/VPCP-KTTH ngày 16 tháng 8 năm 2006 của Vănphòng Chính phủ (xin gửi bản chụp kèm theo). Do đó, Văn phòng Chính phủ đề nghịBộ Giao thông vận tải hướng dẫn Công ty SASCO thực hiện theo đúng ý kiến chỉđạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Quốc Huy,
 Vụ: TH, QHQT, CN, Website CP;
- Lưu: Văn thư, KTTH(3b). S.13.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy