VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3453/VPCP-KTTH V/v thu hồi vốn ứng trước và tiếp tục giải ngân vốn D/a XD cầu Rạch Miễu - QL60.

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 2993/BGTVT- KHĐT ngày 9 tháng 5 năm 2008, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bảnsố 5069/BTC-ĐT ngày 5 tháng 5 năm 2008 về việc giải ngân Dự án xây dựng cầuRạch Miễu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc tiếp tục thực hiện việc giải ngânphần vốn chưa giải ngân do Công ty BOT cầu Rạch Miễu hoàn ứng cho Dự án cầuRạch Miễu, QL60 (bao gồm cả khoản vốn sẽ hoàn ứng trong năm 2008).

2. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thu hồi đủ số vốn ngân sáchtrung ương đã tạm ứng cho Công ty BOT cầu Rạch Miễu theo đúng quy định hiệnhành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,- UBND các tỉnh: Tiền Giang, Bến Tre;- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3b). 17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy