VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3454/VPCP-KTTH
V/v tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc dự toán ngân sách năm 2008 cho tỉnh Hậu Giang

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 6706/BTC-NSNNngày 21 tháng 5 năm 2007, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4038/BKH-KTĐP &LT ngày 11 tháng 6 năm 2007 về việc tạm ứng vốn đầu tư xâydựng cơ bản thuộc dự toán ngân sách năm 2008 cho tỉnh Hậu Giang, Thủ tướngChính phủ có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang sử dụng nguồn vốn hỗ trợ cómục tiêu từ ngân sách Trung ương và nguồn ngân sách địa phương thuộc kế hoạchnăm 2007 để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng quan trọngcủa tỉnh.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnhHậu Giang biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Phạm Viết Muôn, Website CP, Vụ ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3b), Nguyện(14b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn