BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3456/TCHQ-GSQL
V/v: Hướng dẫn thủ tục Hải quan

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2007

Kính gửi:

- BQL Dự án Năng lượng nông thôn II, tỉnh Vĩnh Phúc
(Địa chỉ: Tần 3 Sở Công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc)

Trả lời Công văn số 270/CV-BQLDAREII ngày 12/06/2007 của Quý Ban về vấn đề nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về thủ tục nhập khẩu hàng hoá và nộp thuế của nhà thầu Công ty Actaris Singapore Pte, đề nghị Quý Ban liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi dự kiến nhập khẩu hàng hoá về để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quý Ban được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Website HQ;
- Lưu VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc