VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3457/VPCP-KTN V/v Dự án thủy điện Bá Thước 1 và 2

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa;
- Công ty cổ phần thủy điện Hoàng Anh-Phát Tài;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Xét đề nghị của Công ty cổ phần thủy điện Hoàng Anh-Phát Tài(công văn số 38/CV-HAPT ngày 29 tháng 3 năm 2008 và số 119/HAPT ngày 8 tháng 5năm 2008); ý kiến của Bộ Công Thương (công văn số 2906/BCT-NL ngày 11 tháng 4năm 2008) và Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (công văn số 1715/UBND-CN ngày 23tháng 4 năm 2008) về việc đầu tư các dự án thủy điện Bá Thước 1 và Bá Thước 2,tỉnh Thanh Hóa, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty cổ phần thủy điện Hoàng Anh-Phát Tài lậpBáo cáo đầu tư các dự án thủy điện Bá Thước 1 và Bá Thước 2, trình duỵệt theoquy định hiện hành.

2. Bộ Công Thương xem xét Báo cáo đầu tư các dự án thủy điệnBá Thước 1, Bá Thước 2 và căn cứ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư, hiệu quả củadự án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công Thương, Ủy bannhân dân tỉnh Thanh Hóa, Công ty cổ phần thủy điện Hoàng Anh-Phát Tài và cácđơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;- Các Bộ: KH và ĐT, Xây dựng, Tài chính, NN và PTNT, TN và Môi trường;- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, TTĐT, vụ ĐP;- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý