VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3468/VPCP-QHQT V/v Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tiếp nhận hàng viện trợ

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Bộ Y tế;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang;
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 5581/BTC-TCĐN ngày14 tháng 5 năm 2008) về việcỦy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tiếp nhận hàng viện trợ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ýkiến như sau:

1. Đồng ý việc Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tiếp nhận lô hàng gồm trangthiết bị y tế, một số mới 100%, một số đã qua sử dụng chất lượng còn trên 85%do tổ chức phi chính phủ Hospital Without Frontier Vương quốc Bỉ tài trợ.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chỉ đạo đơn vịtiếp nhận kiểm tra chất lượng thực tế của trang thiết bị theo đúng các quy địnhhiện hành và lưu ý các ý kiến của Bộ Y tế nêu tại công văn số 3015/BYT-KH-TCngày 02 tháng 5 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- TTCP, các PTT (để b/c);- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: KGVX, TH;- TTĐT;- Lưu: VT, QHQT (3b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc