TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3469 TCT/DNNN
V/v kê khai, nộp thuế GTGT của Công ty giống cây trồng Hà Tĩnh

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời công văn số 1500 CV/TC-TTr ngày 13/9/2004 của Sở Tà chính tỉnh Hà Tĩnh về việc kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty giống cây trồng Hà Tĩnh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 2 - Mục II - Phần C - Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính:

- Trường hợp trong các năm 2001 - 2002 - 2003 Công ty giống cây trồng Hà Tĩnh nhập khẩu hoặc mua lúa giống về bán cho nông dân theo giá chỉ đạo 10.500 đồng/kg và Công ty được Nhà nước trợ giá 10.000 đồng/kg thì khi bán hàng Công ty phải kê khai nộp thuế GTGT theo giá bán quy định là 10.500 đồng/kg, khoản tiền trợ giá được Ngân sách cấp Công ty không phải kê khai nộp thuế GTGT mà hạch toán vào thu nhập để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Trường hợp Công ty giống cây trồng Hà Tĩnh nhập khẩu hoặc mua lúa giống về bán cho nông dân theo giá bán lẻ là 20.500 đồng/kg là giá đã có thuế GTGT, Công ty không được Nhà nước cấp trợ giá thì Công ty phải xác định lại giá chưa có thuế và kê khai nộp thuế GTGT theo giá bán ra chưa có thuế.

- Trường hợp Ngân sách tỉnh, huyện hỗ trợ trực tiếp người mua, Công ty không được hưởng khoản tiền hỗ trợ này thì Công ty không phải kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản hỗ trợ này.

- Trường hợp địa phương dùng khoản tiền hỗ trợ của Ngân sách tỉnh để mua lúa giống của doanh nghiệp ở tỉnh khác thì doanh nghiệp bán lúa giống đó phải kê khai nộp thuế GTGT theo quy định (không được trừ số tiền ngân sách hỗ trợ người mua).

Tổng cục Thuế thông báo để Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc