BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 347/BXD-HĐXD
V/v: Trả lời văn bản số 903/SXD-XDCB ngày 06/8/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2008

Kínhgửi: Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số903/SXD-XDCB ngày 06/8/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang về việc thẩm địnhthiết kế cơ sở của 3 dự án đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, BộXây dựng có ý kiến như sau:

- Đối với thiết kế cơ sở dự ánđầu tư xây dựng "cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Thạnh Lộc", theo quyđịnh tại khoản 3, Điều 35 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày14/3/2008 của Chính phủquy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế thì việc chỉ đạo thẩmđịnh và phê duyệt thiết kế cơ sở thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.Hiện nay Bộ Xây dựng đang nghiên cứu để ban hành Thông tư hướng dẫn việc lập,thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinhtế, trong đó quy định thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật khucông nghiệp thuộc Sở Xây dựng địa phương.

- Đối với thiết kế cơ sở dự ánđầu tư "Cơ sở hạ tầng khu ở công nhân và tái định cư Thạnh Lộc" vớitổng mức đầu tư 425 tỷ đồng và thiết kế cơ sở dự án đầu tư "Cơ sở hạ tầngkhu thương mại và dịch vụ công nghiệp Thạnh Lộc" với tổng mức đầu tư 817tỷ đồng, theo quy định phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình và khoản 6,Điều 1 của Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổibổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xâydựng công trình, thì 2 dự án này thuộc nhóm B, việc thẩm định thiết kế cơ sởthuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang căncứ ý kiến trên, để triển khai thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xâydựng phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựngcông trình.

Nơi nhận :-Như trên
-TT Nguyễn Văn Liên (để B/C)
-Lưu VP, KTQH, HĐXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HOAT ĐỘNG XD
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Khắc Hiên