VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3470/VPCP-QHQT V/v Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp nhận viện trợ xe lăn

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Bộ Y tế;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Hội Chữ thập đỏ Việt Nam;
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 5411/BTC-TCĐN ngày12 tháng 5 năm 2008) về việc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp nhận viện trợ xe lănđã qua sử dụng, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp nhận lô hàng gồm 172 xe lăn đãqua sử dụng chất lượng còn 80% do Hội những tình nguyện viên cung cấp xe lăncho trẻ em Hải ngoại Nhật Bản viện trợ.

2. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kiểm tra chất lượng thựctế của lô hàng trước khi đưa vào sử dụng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- TTCP, các PTT (để b/c);- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: KGVX, TH;- TTĐT;- Lưu: VT, QHQT (3b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc