BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 3476/TCT-HTQT
V/v thuế đối với thu nhập từ lãi trái phiếu và tiền lãi từ hoạt động cho vay chiết khấu theo Hiệp định thuế Việt Nam và Pháp.

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2008

Kính gửi: Ngân hàng BNP PARIBAS PARIS.

Tổngcục Thuế nhận được công văn số BNPP-DTA2008 ngày 09/7/2008 của Ngân hàng BNPPARIBAS PARIS (Ngân hàng), về thuế đối với thu nhập từ lãi trái phiếu và tiềnlãi từ hoạt động cho vay chiết khấu theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữaViệt Nam và Pháp (sau đây gọi là Hiệp định). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

1. Về việc áp dụng nội luật:

-Thu nhập từ tiền trả lãi trái phiếu tại Việt Nam của Ngân hàng phải chịu thuếthu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam với mức thuế thu nhập doanh nghiệp khoánđược xác định là 0,1% tổng giá trị trái phiếu tại thời điểm nhận lãi theo hướngdẫn tại điểm 1, Thông tư số 72/2006/TT-BTC ngày 10/8/2006 sửa đổi, bổ sungThông tư số 100/2004/TT-BTC ngày 20/10/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuếgiá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với lĩnh vực chứngkhoán.

-Thu nhập từ hoạt động cho vay, gửi tiền và cho vay chiết khấu phải chịu thuếTNDN tại Việt Nam theo tỷ lệ 10% tính trên doanh thu chịu thuế theo hướng dẫntại điểm 8, mục IV, phần A và điểm 2.2, mục II, phần B, Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụngđối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhânnước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Về việc áp dụng Hiệp định:

Căncứ quy định tại khoản 1 Điều 20. Thu nhập khác của Hiệp định, nếu trong quátrình mua trái phiếu và thực hiện các hoạt động cho vay thông qua việc ký hợpđồng cho vay, gửi tiền và các hình thức vay nợ và chứng khoán khác với các tổchức ở Việt Nam của Ngân hàng không tạo thành cơ sở thường trú hoặc không thôngqua một cơ sở thường trú của Ngân hàng tại Việt Nam thì:

-Thu nhập Ngân hàng thu được từ tiền trả lãi trái phiếu tại Việt Nam sẽ đượcmiễn thuế TNDN tại Việt Nam; và

-Thu nhập Ngân hàng thu được từ hoạt động cho vay, gửi tiền và cho vay chiếtkhấu tại Việt Nam sẽ được miễn thuế TNDN tại Việt Nam.

Trườnghợp trong quá trình mua trái phiếu và thực hiện các hoạt động cho vay thông quaviệc ký hợp đồng cho vay, gửi tiền và các hình thức vay nợ và chứng khoán khácvới các tổ chức và cá nhân ở Việt Nam của Ngân hàng tạo thành cơ sở thường trúhoặc thông qua một cơ sở thường trú của Ngân hàng tại Việt Nam thì Ngân hàngphải nộp thuế TNDN đối với thu nhập thu được từ tiền trả lãi trái phiếu và thunhập từ hoạt động cho vay, gửi tiền và cho vay chiết khấu tại Việt Nam.

3. Về thủ tục áp dụng Hiệp định:

Đểđược miễn thuế theo Hiệp định, Ngân hàng có nghĩa vụ thực hiện các thủ tục theoquy định tại điểm 2.3.3, mục X, phần B, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày14/6/2007 của Bộ Tài chính.

Ngânhàng có thể cung cấp giấy chứng nhận tài khoản lưu ký trái phiếu của Ngân hànglưu ký để thay thế cho hợp đồng ký kết với các tổ chức, cá nhân Việt Nam theoquy định.

Tổngcục Thuế thông báo để Ngân hàng biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục Thuế TP. Hà Nội;
- Các Ban: PC, CS, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, HTQT

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải