TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3476 TCT/PCCS
V/v thuế suất thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 4069 CT/TT-HT ngày 26/8/2004 của Cục thuế thành phố Đà Nẵng về thuế suất thuế GTGT mặt hàng cá bò khô, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm 1, Mục II, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì cá bò sơ chế dưới dạng làm sạch, cắt lát, sấy khô do tổ chức, cá nhân tự sản xuất trực tiếp bán ra không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng.

Theo hướng dẫn tại điểm 2.10, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính và tại mã số 03053000 của Danh mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tư số 62/2004/BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế giá trị gia tăng thì mặt hàng filê cá (fillets) sấy khô ở khâu kinh doanh thương mại áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Đà Nẵng được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương