VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3476/VPCP-QHQT V/v Thay thế Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo CPRGS và PRSC

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 4422/NHNN-TCCB ngày 19/5/2008), Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiếnnhư sau:

Đồng ý cử Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NguyễnVăn Bình tham gia Ban chỉ đạo về Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đóigiảm nghèo (CPRGS) và Chương trình Tín dụng hỗ trợ giảm nghèo (PRSC) với tưcách Phó Trưởng ban thường trực (thay cho nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhànước Việt Nam Phùng Khắc Kế đã nghỉ hưu).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng CP và các PTTg (để b/c);- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, KTTH, KTN, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2). 19

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc