BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3479/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế xuất khẩu hàng SXXK

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2007

Kính gửi:

- Công ty cổ phần kinh doanh chế biến hàng XNK Đà Nẵng
(Địa chỉ: số 31 Đông Khê-Ngô Quyền-TP.Hải Phòng)

Trả lời Công văn số 03/CV ngày 21/05/2007 của Công ty về việc thuế xuất khẩu hàng sản xuất xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1.Căn cứ Công văn số 5226/BTC-TCHQ ngày 18/04/2007 của Bộ Tài chính thì: Quặng các loại nhập khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu, không phải nộp thuế xuất khẩu khi xuất khẩu, nếu mặt hàng có thuế xuất khẩu.

2.Về thủ tục, hồ sơ, thanh khoản tờ khai và sản phẩm xuất khẩu, thực hiện theo Quyết định số 919/QĐ-TCHQ ngày 25/05/2006 của Tổng cục Hải quan về Quy trình nghiệp vụ quản lý đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết, liên hệ với Cục Hải quan nơi đăng ký thủ tục để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Cục HQ TP Hải Phòng;
- Website HQ;
- Lưu VT, Vụ KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Thị Bình An