BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3480/TCHQ-KTTT
V/v: bù trừ tiền thuế.

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2007

Kính gửi:

Công ty TNHH Green Feed Việt Nam
(xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 39/GF /2007 ngày 04/06/2007 của Công ty TNHH Green Feed Việt Nam về việc xin bù trừ tiền thuế nhập khẩu từ quyết định hoàn thuế số 180/QĐ-HQTP-ĐT-HT ngày 30/01/2007 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh vào tờ khai đang có nợ thuế tại địa phương khác. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để thuận tiện cho việc xử lý bù trừ tiền thuế và các khoản đã nộp NSNN được hoàn vào tờ khai còn nợ thuế của các đối tượng nộp thuế tại địa phương khác, ngày 01/06/2006 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2357/TCHQ-KTTT hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực tiếp giải quyết đối với các trường hợp này.

Vì vậy, đề nghị Công ty TNHH Green Feed Việt Nam liên hệ và làm việc với Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Green Feed Việt Nam biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP. Hồ Chí Minh (để thực hiện);
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Đặng Thị Bình An