VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3480/VPCP-QHQT
V/v tổ chức Hội nghị Toàn cầu lần thứ IV về Đại Dương, Vùng bờ và Hải đảo.

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2007

Kính gửi:

- Các Bộ: Thủy sản, Ngoại giao, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban quốc gia UNESCO của Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Thủy sản (công văn số 1288/BTS-HTQT ngày15 tháng 6 năm 2007) về việc tổ chức Hội nghị Toàn cầu lần thứ IV về Đại dương,Vùng bờ và Hải đảo, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

- Đồng ý Bộ Thủy sản phối hợp với các cơ quan liên quan vàDiễn đàn Toàn cầu về Đại dương, Vùng bờ và Hải đảo tổ chức Hội nghị toàn cầulần thứ IV về Đại dương, Vùng bờ và Hải đảo, tại Hà Nội, từ ngày 06 đến ngày 12tháng 4 năm 2008.

- Bộ Thủy sản làm việc cụ thể với Bộ Tài chính để bố tríkinh phí cho việc tổ chức Hội nghị trên vào dự toán ngân sách năm 2008 của BộThủy sản theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; và chuẩn bị kỹ nội dung đểđảm bảo Hội nghị đạt mục tiêu đề ra.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Thủ tướng Chính phủ, PTT Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, các Vụ: TH, NN, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2). 16

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc