VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3487/VPCP-QHQT
V/v ký Thỏa thuận hợp tác với cơ quan Mặt trận của Lào

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2007

Kính gửi:

- Ủy ban Dân tộc;
- Ban đối ngoại Trung ương Đảng;
- Các Bộ: Ngoại giao, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Quốc phòng, Công an.

Xét đề nghị của Ủy ban Dân tộc tại công văn số 441/UBDT -HTQT ngày 19 tháng 6 năm 2007 về việc ký Thỏa thuận hợp tác với cơ quan Mặttrận của Lào, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc ký Thỏa thuận Hợp tác giữa Ủy ban Dân tộcnước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xâydựng đất nước, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn 2007-2011.

2. Ủy ban Dân tộc thông báo tới các Bộ, cơ quan liên quan vềcác công việc cần thiết phải triển khai, thực hiện sau khi Thỏa thuận nêu trêncó hiệu lực.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP; PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc; Các Vụ: TH, NC, TTBC, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2b). 20

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc