BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3489/TCT-KK
V/v xử lý tiền phạt chậm nộp do nộp sai tài khoản

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2008

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 2678/CT-QLN &CCNTngày 29/7/2008 của Cục Thuế tỉnh Long An về việc xử lý tiền phạt chậm nộp donộp nhầm tài khoản, mục, tiểu mục, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điều 106Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 thì người nộp thuế bị xử phạtđối với hành vi chậm nộp tiền thuế khi người nộp thuế có hành vi chậm nộp tiềnthuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trongthông báo của cơ quan thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lýthuế.

Đối với các trường hợp doanhnghiệp nộp nhầm tài khoản (tài khoản tạm giữ của cơ quan thuế 921.03, tài khoảnthu ngân sách nhà nước 741) hoặc nộp nhầm mục, tiểu mục nêu tại công văn số2678/CT-QLN &CCNT của Cục Thuế tỉnh Long An dẫn đến tình trạng thừa, thiếutrên hai tài khoản hoặc trên các mục, tiểu mục; từ đó cơ quan thuế đã ban hànhQuyết định xử phạt chậm nộp đối với các khoản thuế nộp đúng hạn nhưng đã nộpnhầm tài khoản, mục, tiểu mục. Theo quy định trên, trường hợp này doanh nghiệpsẽ không bị tính phạt chậm nộp tiền thuế. Cơ quan thuế ra Quyết định bãi bỏQuyết định xử phạt chậm nộp.

Để tránh trường hợp tính phạtchậm nộp sai, trước khi ban hành Thông báo, Quyết định xử phạt chậm nộp, CụcThuế phải thực hiện đối chiếu, xác định chính xác các khoản nợ của người nộpthuế.

Tổng cục Thuế trả lời để CụcThuế tỉnh Long An được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban PC, CS, QLN;
- Lưu VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến