BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3490/TM /KH-ĐT
V/v nhập khẩu bao bì đóng gói hàng xuất khẩu

Hà Nội , ngày 21 tháng 7 năm 2004

Kính gửi:

Công ty TNHH O Lam Việt Nam
Sung Đức, Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đăk Nông

Trả lời đề nghị của Công ty nêu tại công văn số 27/2004/Bot ngày 12 tháng 7 năm 2004 về việc xin cấp giấy phép nhập khẩu bao dẻo năm 2004, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Để việc xem xét, giải quyết đề nghị của Công ty đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đề nghị Công ty:

- Gửi bổ sung Giấy phép đầu tư, Giải trình kinh tế kỹ thuật - bản sao (nộp 1 lần).

- Làm rõ chủng loại bao dẻo cần nhập khẩu (như bao PP, PE,...) phù hợp với mã số thuế H.S theo Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành.

Ngoài ra, đề nghị Công ty lưu ý: số lượng bao bì nhập khẩu cần xác định tương ứng với số lượng sản phẩm sẽ xuất khẩu trong năm 2004.

Thông báo để Công ty được biết và thực hiện.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
KT. VỤ TRƯỞNG KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Chung