TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3492 TCT/PCCS
V/v ưu đãi thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

Trả lời công văn số 425/CT-TTHT ngày 31/5/2004 của Cục thuế tỉnh Quảng Nam hỏi về chính sách ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp trong Khu kinh tế mở Chu Lai, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại điểm 2 Mục I Thông tư số 11/2004/TT-BTC ngày 25/2/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng tại Khu kinh tế mở Chu Lai có quy định: “Chỉ các hoạt động kinh doanh được tiến hành trên địa bàn khu kinh tế mở Chu Lai mới được hưởng các ưu đãi theo quy định tại Thông tư này. Trường hợp các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh cả trên địa bàn khu kinh tế mở Chu Lai và trong nội địa Việt Nam thì phải hạch toán riêng các hoạt động kinh doanh trên địa bàn khu kinh tế mở Chu Lai làm căn cứ xác định chế độ ưu đãi”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên thì các doanh nghiệp phải có đầu tư cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn khu kinh tế mở Chu Lai mới được hưởng ưu đãi quy định đối với khu kinh tế mở Chu Lai. Nếu doanh nghiệp chỉ có phương án kinh doanh mà chưa có đầu tư cơ sở sản xuất, kinh doanh trong khu kinh tế mở Chu Lai thì chưa được hưởng ưu đãi quy định đối với khu kinh tế mở Chu Lai.

2. Tại điểm 4 Mục I Thông tư số 11/2004/TT-BTC có quy định: “Nếu các văn bản pháp luật quy định các mức ưu đãi khác nhau về cùng một trường hợp thì được áp dụng mức ưu đãi cao nhất. Trường hợp các cơ chế chính sách mới ban hành được áp dụng ưu đãi cao nhất. Trường hợp các cơ chế chính sách mới ban hành ưu đãi hơn các quy định tại Thông tư này thì được áp dụng chính sách mới”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên thì:

- Doanh nghiệp thuộc đối tượng miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư số 11/2004/TT-BTC đã hết thời gian miễn giảm thuế hoặc đang trong thời gian miễn giảm thuế theo quy định tại Luật khuyến khích đầu tư trong nước, Luật đầu tư nước ngoài, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng mức ưu đãi của Luật này thấp hơn so với mức quy định tại Thông tư số 11/2004/TT-BTC thì được bổ sung thêm thời gian ưu đãi theo thông tư số 11/2004/TT-BTC cho thời gian ưu đãi còn lại.

Doanh nghiệp thuộc đối tượng miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 11/2004/TT-BTC nhưng trước đây chưa làm thủ tục miễn giảm hoặc không thuộc đối tượng miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thì được hưởng ưu đãi về thuế theo Thông tư số 11/2004/TT-BTC cho thời gian còn lại.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương