BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3493/TM-KHĐT
V/v Gia hạn miễn thuế NK nguyên liệu

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Công ty Nhật Linh Đà Nẵng

Trả lời đề nghị của Công ty Nhật Linh Đà Nẵng tại văn bản số 364/CN ngày 12 tháng 7 năm 2004 về gia hạn miễn thuế nhập khẩu nguyên vật liệu; Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Đồng ý gia hạn đến 31 tháng 12 năm 2004 việc miễn thuế nhập khẩu nguyên vật liệu cho sản xuất hệ thống bàn ghế điều chỉnh tương hợp cho học sinh, sinh viên; các sản phẩm dùng cho văn phòng, gia đình tại văn bản số 2647/TM-ĐT ngày 20 tháng 6 năm 2003 của Bộ Thương mại.

Mọi nội dung khác thực hiện theo văn bản số 2647/TM-ĐT dẫn trên.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh