VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3495/VPCP-QHQT
V/v kết quả Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN +3 lần thứ 10

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Thương mại;
- Bộ Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét báo cáo của Bộ Tài chính (công văn số 6330/BTC-HTQT ngày15 tháng 5 năm 2007) về kết quả Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN +3 lần thứ10, tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản vào đầu tháng 5 năm 2007, Thủ tướng Chính phủcó ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan liênquan tham gia thực hiện sáng kiến phát triển thị trường trái phiếu ASEAN +3;tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, tham gia cơ chếhoán đổi đa phương ASEAN +3.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần sớm gửi báo cáo về kếtquả đàm phán thỏa thuận hoán đổi song phương Việt Nam - Nhật Bản lên Thủ tướngChính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- TTgCP, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Quốc Huy, các Vụ: KTTH, TH, TTBC, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2b). 18

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc