TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3497 TCT/DNNN
V/v phương pháp trích khấu hao TSCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2004

Kính gửi:
Đồng kính gửi

Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5953/KTTKTC ngày 29/9/2004 của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Căn cứ vào đặc điểm hạch toán kế toán và việc sử dụng tài sản cố định của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Tổng cục Thuế đồng ý với đề xuất của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc thực hiện phương pháp trích khấu hao đối với các tài sản cố định (TSCĐ) năm 2004 của các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc (trừ Công ty điện toán và truyền số liệu đang thực hiện trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh), đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam được thực hiện khấu hao TSCĐ theo phương pháp khấu hao đường thẳng đối với tất cả các TSCĐ đang sử dụng và TSCĐ tăng mới trong năm.

Tổng cục Thuế thông báo Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Cục thuế biết để hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc