BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 350/BXD-KTXD
V/v: Áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ XD

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình

Trả lời Văn bản số 633/SXD-KT ngày 12/12/2008 của Sở Xâydựng tỉnh Ninh Bình đề nghị hướng dẫn áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày17/4/2008 của Bộ Xây dựng, về việc này Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựngáp dụng điều chỉnh chi phí máy thi công (KĐCMTC=1,08) cho lương thợ điều khiểnmáy có mức lương tối thiểu từ 450.000 đồng/tháng lên 540.000 đồng/tháng và giánhiên liệu dầu lên 9.300 đồng/lít, giá xăng 11.864 đồng/lít đối với những khốilượng xây lắp thực hiện ở thời điểm tháng 01/2008, những khối lượng xây lắpthực hiện sau thời điểm tháng 01/2008 do biến động giá thì việc điều chỉnh chiphí nhiên liệu (xăng, dầu) thực hiện theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ; Việc điềuchỉnh chi phí máy thi công do biến động giá nhiên liệu căn cứ vào khối lượngcông việc, định mức hao phí máy thi công, định mức tiêu hao xăng, dầu theo cácThông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng và giá cả thị trường nơi xây dựng côngtrình.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình hướng dẫnviệc thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại địa phương theochức năng, nhiệm vụ được giao./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD, M5.

TL.BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thái Lưu