TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3506 TCT/DNNN
V/v kê khai nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Công ty dịch vụ du lịch đường sắt Sài Gòn

Trả lời công văn số 396/TCKT-CT ngày 21/7/2004 và công văn số 456/TCKT-CT ngày 24/8/2004 của Công ty dịch vụ du lịch đường sắt Sài Gòn về việc kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dịch vụ cho thuê mặt bằng tại Đà Lạt, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1- Về thời điểm áp dụng trước năm 2004

Theo quy định tại điểm 2, mục I, phần C Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì: cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh có trụ sở chính ở một địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) nhưng có cơ sở hạch toán phụ thuộc kể cả trụ sở văn phòng giao dịch làm thủ tục bán hàng ở một địa phương khác thì cơ sở kinh doanh phải đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế nơi đóng trụ sở, các cơ sở hạch toán phụ thuộc cũng phải đăng ký nộp thuế GTGT với cơ quan thuế địa phương nơi cơ sở phụ thuộc đóng trụ sở.

2- Về thời điểm áp dụng từ năm 2004

Theo quy định tại điểm 2, mục II, phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì: các cơ sở hạch toán độc lập và các cơ sở hạch toán phụ thuộc như Công ty, xí nghiệp, nhà máy, chi nhánh, cửa hàng có tư cách pháp nhân không đầy đủ, có con dấu và mở tài khoản tại ngân hàng trực tiếp bán hàng hoá, dịch vụ, phát sinh doanh thu phải kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi cơ sở kinh doanh đóng trụ sở.

Căn cứ hai nội dung hướng dẫn nêu trên, trường hợp chi nhánh Công ty dịch vụ du lịch đường sắt Sài Gòn (gọi tắt là khách sạn đường sắt Đà Lạt) là chi nhánh hạch toán phụ thuộc Công ty đã đăng ký, kê khai nộp thuế tại chi cục thuế TP Đà Lạt theo mã số 0300481625-002 nên toàn bộ doanh thu cho thuê mặt bằng tại Đà Lạt chi nhánh phải kê khai và nộp thuế GTGT với chi cục Thuế TP Đà Lạt.

Do thực tế năm 2003 và 7 tháng năm 2004 Công ty đã xuất hoá đơn và kê khai nộp thuế GTGT tại Cục thuế TP Hồ Chí Minh đối với doanh thu do thuê mặt bằng tại Đà Lạt nên thực hiện theo nội dung trên sẽ phải xuất lại hoá đơn GTGT và điều chỉnh lại việc kê khai, nộp thuế GTGT của Công ty. Để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty về việc kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế GTGT , Tổng cục Thuế đề nghị Công ty lập bảng kê số thuế GTGT đã nộp năm 2003 và 7 tháng đầu năm 2004 đối với dịch vụ cho thuê mặt bằng tại Đà Lạt nhưng nộp tại TP Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh có xác nhận của cục thuế TP.HCM để làm cơ sở cho Chi nhánh của Công ty tại Đà Lạt quyết toán thuế GTGT. Chi nhánh không phải kê khai nộp thuế GTGT đối với dịch vụ cho thuê theo thời gian nêu trên tại Đà Lạt. Từ tháng 8 năm 2004 Chi nhánh phải xuất hoá đơn và kê khai, nộp thuế GTGT đối với toàn bộ doanh thu cho thuê mặt bằng tại Đà Lạt cho chi cục Thuế TP Đà Lạt không phân biệt Công ty trực tiếp ký hợp đồng hoặc Chi nhánh ký hợp đồng cho thuê mặt bằng.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty dịch vụ du lịch đường sắt và chi nhánh của Công ty tại Đà Lạt biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc