VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3506/VPCP-KTN V/v điều chỉnh quy hoạch khai thác bậc thang TĐ Sông Gâm

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Tổng công ty Sông Đà.

Xét đề nghị của Tổng công ty Sông Đà (công văn số 659 TCT-ĐTngày 20 tháng 5 năm 2008) về điều chỉnh quy hoạch dự án thủy điện Bảo Lâm, PhóThủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Tổng công ty Sông Đà làm việc cụ thể với Bộ Công Thương đểxem xét việc điều chỉnh quy hoạch khai thác bậc thang thủy điện sông Gâm, theođúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Tổng công ty Sông Đà,Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;- UBND các tỉnh: Cao Bằng, Hà Giang;- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, ĐP;- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý