VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3512/VPCP-KTTH V/v trả lời chính sách thuế đối với Chương trình hợp tác doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoach và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Đại sứ Đan Mạch tại công thư đề ngày 15tháng 5 năm 2008 kiến nghị miễn thuế đối với Chương trình hợp tác doanh nghiệpViệt Nam-Đan Mạch (B2B), ý kiến của đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tàichính và Bộ Ngoại giao trong cuộc họp ngày 23 tháng 5 năm 2008 tại Văn phòngChính phủ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng giao BộTài chính căn cứ vào cam kết đã ký giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư với Đại sứ quánĐan Mạch về Chương trình hợp tác trên, có văn bản trả lời cho Đại sứ quan ĐanMạch trước ngày 01 tháng 6 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng Chính phủ;- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm;- Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội;- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, QHQT, TTĐT;- Lưu: VT, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy